نیوکلیپ

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جغرافیا 2 سوم نهایی 5 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جغرافی 2 نهایی 5 خرداد 95

کلید سوالات جغرافیا 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات جغرافی 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان جغرافیا 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم انسانی 5 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 انسانی سوم دبیرستان 5 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم دبیرستان رشته انسانی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 سوم 5 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 سوم 5 خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جغرافیا 2 سوم نهایی 5 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جغرافی 2 نهایی 5 خرداد 95

کلید سوالات جغرافیا 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات جغرافی 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان جغرافیا 2 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم انسانی 5 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 انسانی سوم دبیرستان 5 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم دبیرستان رشته انسانی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 سوم 5 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جغرافیا 2 سوم 5 خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه زبان فارسی 3 سوم نهایی 5 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه زبان فارسی 3 نهایی 5 خرداد 95

کلید سوالات زبان فارسی 3 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات زبان فارسی 3 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان زبان فارسی 3 سوم دبیرستان نهایی 5 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی زبان فارسی سوم تجربی ریاضی 5 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی زبان فارسی تجربی و ریاضی سوم دبیرستان 5 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی 3 سوم دبیرستان رشته تجربی ریاضی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زبان فارسی 3 سوم 5 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زبان فارسی 3 سوم 5 خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

کلید معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

پاسخ نامه معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه دینی پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 95

ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی پیش 4 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی پیش 4 خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

کلید معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

پاسخ نامه معارف اسلامی (دین و زندگی) پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه معارف اسلامی (دین و زندگی) نهایی 4 خرداد 94

پاسخنامه دینی پیش دانشگاهی نهایی 4 خرداد 95

ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی پیش 4 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی پیش 4 خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه ادبیات انسانی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی انسانی نهایی 3 خرداد 95

کلید سوالات ادبیات 3 انسانی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات ادبیات انسانی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان ادبیات انسانی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی انسانی 3 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی انسانی سوم 3 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی 3 سوم دبیرستان رشته انسانی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال نهایی 3 خرداد 95

کلید سوالات جبر و احتمال سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات جبر و احتمال سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان جبر و احتمال سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم دبیرستان رشته ریاضی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۱
 • ۰

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

دانلود تمام سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

سوالات و پاسخنامه ریاضی 3 تجربی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

سوالات و پاسخنامه ریاضی 3 تجربی نهایی 3 خرداد 95

کلید سوالات ریاضی 3 تجربی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخ نامه سوالات ریاضی 3 تجربی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

پاسخنامه سوالات امتحان ریاضی 3 تجربی سوم دبیرستان نهایی 3 خرداد 95

جواب سوالات امتحان نهایی ریاضی 3 سوم تجربی 3 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی ریاضی 3 سوم تجربی سوم 3 خرداد 95

سوالات امتحان نهایی ریاضی 3 سوم دبیرستان رشته تجربی خرداد 95

ساعت 12 منتشر شد

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد 95


انتهای پیام/

منبع: نیوکلیپ بیان

 • ۰
 • ۰

نتیجه نهایی: بارسلونا 2 - سویا 0

دانلود خلاصه بازی بارسلونا 2-0 سویا 3 خرداد 95

دانلود گلهای بازی بارسلونا و سویا 3 خرداد 95

دانلود گل آلبا / دقیقه 97 / بارسلونا 1 - سویا 0

دانلود گل نیمار / دقیقه 120 / بارسلونا 2 - سویا 0

دانلود حواشی بازی بارسلونا و سویا 3 خرداد 95

دانلود فیلم دریبل زیدانی اینیستا مقابل سویا

دانلود فیلم اخراج ماسکرانو در بازی مقابل سویا

دانلود فیلم مصدومیت های پیاپی و تعویض سوارز

دانلود فیلم اشک حسرت سوارز پس از مصدومیت

دانلود فیلم مصدومیت داوردربازی بارسلونا - سویا

دانلود فیلم آنالیز صالح بعد از بازی بارسلونا - سویا

دانلود فیلم مراسم اهدای جام قهرمانی به بارسلونا


به گزارش "ورزش سه"، شاگردان لوئیس انریکه در این دیدار بیش از 50 دقیقه یک بازیکن کمتر از حریف داشتند اما در نهایت با کشیدن بازی به وقت های تلف شده، توانستند به پیروزی برسند و عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

 

بارسا بازی را بهتر آغاز کرد اما در دقیقه 6، این سویا بود که می توانست توسط کوین گامیرو به گل برسد ‏ولی حضور به موقع خاویر ماسکرانو، دروازه بارسا را نجات داد.‏


سه دقیقه بعد نوبت بارسا بود که توسط لوئیس سوارز صاحب موقعیت شد و چیزی نمانده بود که به گل ‏اول برسد اما ضربه ستاره اروگوئه ای به کنار دروازه برخورد کرد.‏

 

 

بازی با حملات بارسا و ضدحملات سویا ادامه داشت و در این بین یکی دو موقعیت خوب هم ایجاد شد اما ‏هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد. تا اینکه در دقیقه 35، اخراج ماسکرانو روند بازی را تغییر داد.‏


پاس خوب ایبوررا برای گامیرو، یک موقعیت خوب برای مهاجم فرانسوی سویا ایجاد کرد اما ماسکرانو ‏این بازیکن را پشت محوطه جریمه متوقف کرد و داور هم با کارت قرمز مستقیم مدافع آرژانتینی را اخراج ‏کرد.‏

 

 

با 10 نفره شدن بارسا، روند بازی تغییر کرد و سویا جریان بازی را در دست گرفت اما در نیمه اول توپی ‏از خط دروازه ها عبور نکرد و این نیمه بدون گل به پایان رسید.‏

 

در نیمه دوم حملات سویا شدت گرفت و این تیم چند بار تا آستانه باز کردن دروازه بارسا پیش رفت اما کم دقتی بازیکنان این تیم در ‏زدن ضربات نهایی و ایستادگی مدافعان بارسا، به ویژه جرارد پیکه، دروازه بارسا را بسته نگه داشت.‏

 


در حالی که به نظر می رسید بازی با همین شرایط به وقت های اضافه خواهد رفت، اخراج اور بانگا، شرایط را به سود بارسا تغییر ‏داد. پاس مسی، نیمار را در موقعیت گلزنی قرار داد اما خطای بانگا، ستاره برزیلی را متوقف کرد و داور هم به او کارت قرمز نشان ‏داد. به این ترتیب، دو تیم بار دیگر در تعداد نفرات برابر شدند و وقت های اضافه را 10 نفره آغاز کردند.‏


با 10 نفره شدن سویا، بار دیگر شرایط تغییر کرد و بارسا حملاتش را از سر گرفت. تنها 7 دقیقه از وقت های اضافه سپری شده بود که آبی و اناری ها به گل رسیدند. پاس عالی مسی پشت مدافعان سویا به یوردی آلبا رسید و او هم با ضربه ای دقیق، کار را تمام کرد.

بعد از این گل بازیکنان سویا پیش کشیدند اما این بارسا بود که می توانست در دقیقه 105 به گل دوم برسد ولی ضربه سر جرارد پیکه، با واکنش خوب میکل ریکو دفع شد.

نیمه دوم وقت های اضافه را سویا بهتر آغاز کرد و بازیکنان این تیم حملات بیشتری روی دروازه بارسا داشتند اما هیچ یک آنها تبدیل ‏به گل نشد. ‏

در دقایق پایانی بارسا بار دیگر پیش کشید و اخراج دنیل کاریچو به دلیل دریافت کارت زرد دوم، کار را برای سویا دشوارتر کرد.

در ‏آخرین ثانیه های بازی بود که حرکت خوب مسی و پاس در عمق او، با ضربه مطمئن نیمار، به گل دوم بارسا تبدیل شد و این تیم ‏توانست با نتیجه 2-0 در این دیدار به پیروزی برسد.


انتهای پیام/

 • ۰
 • ۰

دانلود قسمت 47 فصل سوم خندوانه 2 خرداد 95 (پوریا پورسرخ)

میهمان: پوریا پورسرخ
استند آپ کمدی: جناب خان

دانلود برنامه خندوانه فصل سوم

نام برنامه : خندوانه

کارگردان : رامبد جوان

پخش : شبکه نسیم

خلاصه داستان : بعد از دو سری پخش خندوانه با موفقیت باور نکردنی همراه بود رامبد جوان سری سوم خندوانه را با قدرت و آیتم های متفاوت تری تهیه کرد خندوانه قصد دارد تا فرهنگ شوخى کردن رو بررسى کند و شکل صحیح و عمومى آن را پیدا کند و آن رو ترویج بدهد.خندوانه ایها معتقد هستند که اگر ما در یک روز اصلا نخندیم اون روز، روز بدى بوده. پس بیاین با هم یاد بگیریم که چطور مى شه شاد بود و خندید و این امر مهم رو به دیگران هم سرایت داد.


انتهای پیام/

دانلود خندوانه پوریا پورسرخ و جناب خان | 2 خرداد 95 | قسمت 47

منبع: شبکه نسیم